สัตว์ป่าชายเลน ในประเทศไทย ระบบนิเวศที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต

ป่าชายเลนเป็นป่าประเภทไม้ผลัดใบ พบมากในแถบเอเชีย เนื่องจากเป็นเขตร้อน ป่าชายเลนถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และแตกต่างจากป่าอื่นๆ เราสามารถพบได้ตามบริเวณชายฝั่งทะเล ปากอ่าว และปากแม่น้ำ เป็นบริเวณที่เชื่อมระหว่างพื้นดิน และพื้นน้ำ ทำให้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเลน น้ำกร่อย ป่าชายเลนในประเทศไทย พบได้ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ปัจจุบันชุมชนมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากร ทำให้เกิดการรุกรานไปยังพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ทำประโยชน์ต่างๆ จึงเป็นสาเหตุของการลดลง และเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ส่งผลต่อความสมดุลในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก สิ่งมีชีวิตในพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นกัน สัตว์ป่าชายเลน หลายชนิด แสดงให้เห็นว่า ในระบบนิเวศที่สมดุล เมื่อความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลาย จำนวนของสัตว์เหล่านี้ก็ลดจำนวนลง เห็นได้ชัดว่าพื้นที่ป่า และ สัตว์ป่าชายเลน มีความสำคัญ มีประโยชน์มากอย่างคาดไม่ถึง เราควรอนุรักษ์ ดูแลรักษาไม่ให้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้น

สัตว์ป่าชายเลน มีหลากหลายชนิดให้ทำความรู้จัก

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หรือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สัตว์ป่าชายเลนจะต้องมีการปรับตัวในสภาวะต่างๆที่มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อความอยู่รอด สัตว์ที่สามารถปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ได้ มีทั้งสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน แมลง และสัตว์ที่มีขนาดเล็กหลายชนิด ทำให้ป่าชายเลนมี สัตว์ป่าชายเลน ที่หลากหลาย อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ปลาตีน

เป็น สัตว์ป่าชายเลน ที่มีความสำคัญ มักอยู่ในในระบบนิเวศที่สมดุล คอยควบคุมประชากรสัตว์น้ำอื่นๆไม่ให้มีมากจนเกินไป มีจุดเด่นต่างจากปลาพันธุ์อื่น คือ สามารถเคลื่อนที่บนบกได้โดยใช้ครีบอกไถลตัวไปตามพื้น ทั้งยังกระโดดไปมาได้อีกด้วย อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย และบนบก 

ลิงแสม

พบได้ทั่วไปในทุกภูมิประเทศ แต่มักอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน กินสัตว์ทะเลขนาดเล็ก หรือพืชพรรณในป่าเป็นอาหาร เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ลิงแสมจึงสามารถว่ายน้ำได้ และดำน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร

ปูก้ามดาบ

เป็น สัตว์ป่าชายเลน ในระบบนิเวศที่สมดุล อีกชนิดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เพียงใด โดยสังเกตจากจำนวนของปูก้ามดาบในพื้นที่นั้น มีจุดเด่นที่ก้ามข้างใดข้างหนึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าอีกข้าง เพื่อใช้เป็นอาวุธ โบกไปมาขู่ศัตรู และเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ 

นกแต้วแร้วป่าโกงกาง

มีขายาวใช้กระโดดเดินบนโคลน และมีปากหนายาวเพื่อใช้หาอาหาร สัตว์ป่าชายเลน ในระบบนิเวศที่สมดุล มักอาศัยอยู่ในป่าชายเลนที่ความอุดมสมบูรณ์ หากินตามพุ่มไม้ พื้นดิน และแถวหาดเลนในช่วงที่น้ำลด ปัจจุบันนกแต้วแร้วป่าโกงกางมีจำนวนลดลงเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่า

สัตว์ป่าชายเลน ในพื้นที่แห่งความหลากหลาย จะคงอยู่ต่อไป ถ้าหากเราช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ไม่เข้าไปทำลาย หรือรุกรานป่าให้เสียสมดุล การกระทำเหล่านี้ส่งผลต่อ สัตว์ป่าชายเลน และพืชพรรณในป่า ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์เรา เพราะชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง พึ่งพาป่าชายเลนเพื่อป้องกันปัญหาหลายอย่างจากภัยธรรมชาติ เห็นได้ชัดว่าป่าชายเลนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช มนุษย์ และสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิด

 

 

 

สมัครบาคาร่า